OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: KO-SM.VIII.250/1/20. Nazwa zadania: „Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku – zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane(SM)

Dąbek 129

06-561 Stupsk Maz.

www.komrdabek.pl

E-mail: sekretariat@komr.pl

Godziny urzędowania – 7:30- 15:30.

Tel. /23/ 653 13 31-33 Fax /23/653 13 34.

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.komrdabek.pl

SIWZ można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia KOMR w Dąbku prześle nieodpłatnie zgodnie z Ustawą pzp.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie wymiany 2 szt. dźwigów osobowych elektrycznych ciernych w części A, 2 szt. dźwigów hydraulicznych osobowych w części B oraz 2 szt. dźwigów elektrycznych ciernych towarowych małych w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Przedmiot zamówienia dotyczy w szczególności:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz dokonanie koniecznych uzgodnień, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń (pozwolenie na budowę, pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – o ile będą wymagane. Opracowanie projektowe wielobranżowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

2) Wykonanie prac budowlano - montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi oraz dokumentacją powykonawczą i odbiorem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wraz z decyzją dopuszczającą do eksploatacji.

3) Wymianę dźwigów, podzespołów i elementów dźwigowych.

 

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

5). Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dwóch etapach:

- I etap – wykonanie dokumentacji projektowej i jej uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych   pozwoleń;

- II etap – wymiana 4 dźwigów osobowych i 2 dźwigów towarowych, sprawowanie nadzoru autorskiego, odbiór dźwigów przez UDT i dopuszczenie ich do eksploatacji.

 

Dźwigi należy wymieniać kolejno, aby zapewnić funkcjonowanie przynajmniej jednego dźwigu w danej części (strefie) Ośrodka, od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 19:00. W pozostałych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, wykonywanie prac może odbywać się w innych godzinach pracy Zamawiającego tj. w godzinach nocnych i ewentualnie w niedziele i święta. Po wymianie danego dźwigu i dopuszczeniu go przez UDT do eksploatacji będzie możliwe dopiero wyłączenie kolejnego dźwigu celem jego wymiany.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac i działań - również tych niewymienionych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym - lecz koniecznych na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć w tym również koszty wynagrodzenia przeniesienia praw autorskich, praw majątkowych i praw zależnych, materiałów, urządzeń i wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacji powykonawczej, bezpłatnego usuwania wad i usterek w czasie okresu gwarancji, zatrudnienia kierownika budowy, dostaw, transportu, dokonania odbiorów, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, opłat, cła i podatków w tym podatku od towarów i usług. Utylizacja zdemontowanych urządzeń i elementów, w tym gruzu - będzie po stronie Wykonawcy, na co przedstawi stosowne karty przekazania odpadu. Wykonawca po demontażu istniejących dźwigów dokona również ich wyrejestrowania w UDT.

 

7) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia poprzez osoby projektantów posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia projektowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń.

8) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przez kierownika budowy/kierownika robót, posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - co należy potwierdzić zaświadczeniem z aktualnym terminem ważności.

9) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika.

10) Usunięcie wszelkich kolizji istniejących urządzeń lub instalacji budynku z montowanymi przy realizacji przedmiotu zamówienia urządzeniami lub instalacjami leży po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

 

11) Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

42416100-6 – windy,

45313100-5 – instalowanie wind,

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

43322000-6 – urządzenia do demontażu

50750000-7 – usługi w zakresie konserwacji wind

 

UWAGA: Należy pamiętać, że roboty będą wykonywane w czasie ciągłego funkcjonowania Ośrodka. W związku z tym realizowany zakres prac musi zminimalizować utrudnienia i dyskomfort dla mieszkańców i pracowników Ośrodka. Biorąc to pod uwagę wyłączanie dźwigów z eksploatacji w celu wykonania koniecznych prac musi odbywać się sukcesywnie, tj. w taki sposób, żeby zawsze jeden dźwig w części A i w części B (dźwigi osobowe) oraz w części gospodarczej (dźwigi towarowe) był do dyspozycji użytkownika!

 

Przed przygotowaniem oferty zalecana jest wizja lokalna. Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu i godziny z kierownikiem działu techniczno-administracyjnego KOMR w Dąbku – p. Adamem Szczypińskim (tel. 23/ 653 13 31 do 33 wew. 324 lub 508136419).

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jako załącznik do SIWZ, stanowi:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) - załącznik nr 1( do pobrania).

3.Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zostały określone w § 6 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

3.1.Realizacja robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040,1043,1495). W związku z tym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby minimum 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji.

3.2.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 3. c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności trakcie realizacji zamówienia.

Przed przygotowaniem oferty zalecana jest wizja lokalna. Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu     i godziny z kierownikiem działu techniczno-administracyjnego KOMR w Dąbku – p. Adamem Szczypińskim (tel. 23/ 653 13 31 do 33 wew. 324 lub 508136419).

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) dokumentację projektową (w ilości 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD - 1 szt.) w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,

2) wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej i odbiorem urządzeń przez UDT wraz z uzyskaniem decyzji UDT dopuszczającej dźwigi do eksploatacji - w terminie do dnia 30 października 2020 r.

3) nadzór autorski przez cały okres trwania Umowy.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczania:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp, w tym w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca:

 • 1. wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego) o wartości nie mniejszej od wartości wskazanej w ofercie (Załącznik nr 6 do SIWZ ) i potwierdzi należyte wykonanie tych robót przy pomocy dowodów (np. referencje), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

 

 1. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowe uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielnie spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno.
 1. Zgodnie z Art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będącego załącznikiem nr 3 i 4 do SIWZ.
 2. Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

1.2. wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć kopie stosownych wymaganych przepisami uprawnień. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 7 do SIWZ.

 

 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a. ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów( załącznik nr 9 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, a mianowicie:

1.Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie  

   wykazał braku podstaw wykluczenia;

 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub ust. 2 niniejszego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3 niniejszego rozdziału.

 1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Uwaga: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

 

III. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia-nie spełnia.

 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590, 2294).

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- w celu skutecznego złożenia oferty:

1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

1.2. jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu:

1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ);

Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp). Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.

1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem treści pkt 1 tego oświadczenia);

1.5. jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie wskazanej w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowiązanie innych podmiotów( załącznik nr 9 do SIWZ) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jako dowód polegania przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

2) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.6 Klauzula informacyjna – załącznik nr 11.

 

 1. Na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 1 powyżej - zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający może dokonać wstępnej oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w zakładce BIP pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu informacje podane na otwarciu ofert - dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen oraz danych wskazanych w innych kryteriach – podanych w tych ofertach.

 1. O ile Wykonawca - nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej - zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa powyżej w pkt. 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

Powyższe oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.

 

 1. W następnej kolejności (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.25 ust.1:
 2. a) wykaz minimum jednej roboty budowlanej przedmiotu zamówienia (na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w sekcji V SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, wartości robót, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ.
 3. b) do każdej roboty, wskazanej w wykazie robót, należy załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje,     o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
 4. c) wykaz osób (na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w sekcji V SIWZ),

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

-projektantów posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia projektowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń.

-kierownika budowy/kierownika robót, posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe  i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Wyżej wymienione osoby muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - co należy potwierdzić zaświadczeniami z aktualnym terminem ważności wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, numeru uprawnień. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 7 do SIWZ.

 1. d) wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wskazanych przez zamawiającego w sekcji III SIWZ.
 2. e) umowy wiążącej z podwykonawcami zgodnie z wymogami tej umowy określonej pkt. III 5.6 SIWZ jeżeli wskaże w ofercie że będzie korzystał z podwykonawców w celu zrealizowania przedmiotu umowy.
 3. f) Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentów regulujących użyczenia zasobów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) , jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie, że będzie korzystał z zasobów innych podmiotów w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 4. g) Oświadczenie z art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 10 do SIWZ

 

 1. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena ryczałtowa wykonania zamówienia

60%

Okres gwarancja jakości

40%

 

Dokładny opis kryteriów zawarty w SIWZ.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane(SM)

Dąbek 129

Kod 06-561 Stupsk Maz.

Sekretariat KOMR w Dąbku

do dnia 10.03.2020r. do godz. 11:00.

lub listownie, dostarczona skutecznie na dzień i godzinę składania ofert.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane(SM)

Dąbek 129

06-561 Stupsk Maz. – sala konferencyjna.

dnia 10.03.2020r. o godz. 11:30.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Do pobrania:

1. SIWZ - Windy

2. Program funkcjonalno-użytkowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KOMR
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Adam Wyszyński
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Wyszyński
Liczba odwiedzin:2434