NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2022
Dyrektora Krajowego Ośrodka
Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Dąbku
z dnia 16.05.2022 r.

Oferta pracy Nr 1/2022
 w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

 

Kierownik działu żywienia

 …………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

 

 Stanowisko kierownika działu żywienia może być powierzone osobie, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie –  wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny o kierunku technolog żywności i żywienia człowieka.
 2. Posiada co najmniej 5- letni staż pracy ogółem lub wykonywała co najmniej 5-lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Ma zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Posiada znajomość przepisów HACCP.
 8. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.
 9. Umiejętność kierowania zespołem.
 10. Umiejętności organizatorskie.
 11. Umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz zamówień publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera i podstawowych aplikacji biurowych.
 3. Komunikatywność.
 4. Dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych  na danym stanowisku:

 1. Odpowiedzialność za właściwą organizację i kierowanie pracą Działu Żywienia.
 2. Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu spraw związanych
  ze zbiorowym żywieniem w Ośrodku, tj. pracy kuchni i stołówek.
 3. Nadzorowanie wykonywania wszystkich elementów  produkcji, tj. organizację stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw.
 4. Dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych.
 5. Ponoszenie  odpowiedzialności  za  stan  ilościowy  naczyń,  sprzętu  i  urządzeń.
 6. Nadzorowanie nad  prawidłowym utrzymywaniem  czystości  urządzeń,  naczyń 
  i sprzętu  będącego na  wyposażeniu  kuchni.
 7. Przeprowadzanie wstępnych  przeszkoleń  pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktażu  stanowiskowego  personelu w zakresie bhp (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń  lub  zmiany produkcji).
 8. Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy.
 9. Kontrolę jakości (organoleptyczną) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania.
 10. Sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw.
 11. Kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych
  w procesie produkcji.
 12. Prowadzenie dokumentacji żywieniowej (zapotrzebowanie na produkty, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia wydanych posiłków).
 13. Nadzorowanie, ocena i kontrola pracy podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami : regulaminu pracy, przepisami bhp i p.poż. oraz opiniami innych działów.
 14. Dokonywanie  zamówień  zgodnie  z  ustawą  Prawo zamówień  publicznych.
 15. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola kuchni w zakresie HACCP. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godz.
 3. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 % .

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  kierownik działu żywienia” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane ( Sekretariat KOMR) lub przesłać na adres Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane; Dąbek 129 ,06-561 Stupsk do dnia 03 czerwca 2022 roku do godz. 15.30 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do KOMR lub data złożenia w KOMR.)

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Po weryfikacji formalnej, kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail .

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KOMR.

Informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Mieszkalno-rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane Dąbek 129 ;06-561 Stupsk tel. (23) 6531331, email: sekretariat@komr.pl, ePUAP: /KOMR/skrytka  2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@komr.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na kierownicze stanowisko urzędnicze ; 4) mogą być udostępnione: a. uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, b. podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Ośrodka 5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów   o archiwizacji; 6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji  w sprawie indywidualnej. 7) W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem. Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko. Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KOMR
Data utworzenia:2022-05-17
Data publikacji:2022-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Bogumiła Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Wyszyński
Liczba odwiedzin:1011